Kolejna wymiana młodzieżowa w Q Zmianom! W czerwcu 2024 zaplanowana jest realizacja wymiany młodzieżowej współfinansowanej przez program Erasmus+. W ramach projektu Green Generation planowana jest wymiana młodzieżowa, która na 8 dni zgromadzi młodych, zaangażowanych Europejczyków i Europejki. W wymianie będą uczestniczyć 24 osoby z Polski, Estonii, Włoch i Portugalii, które spotkają się, aby odkrywać swoją osobistą relację z Naturą, wymieniać się wiedzą na temat stanu środowiska naturalnego, zmian klimatycznych, polityk europejskich w obszarze ochrony środowiska oraz zdobywać umiejętności z zakresu praktyk zero waste oraz aktywizacji grup lokalnych w celu ochrony przyrody.

W projekcie wezmą udział uczestnicy i uczestnicy z czterech różnych państw, położonych w różnych częściach Europy. Są to osoby od 18 do 30 roku życia, o różnym poziomie wiedzy i doświadczenia w tematyce projektu. Wśród nich są osoby, które aktywnie biorą udział w życiu społecznym, np. w wolontariacie i takie, które nie mają takiego doświadczenia. W grupie są osoby, które pochodzą z różnych środowisk, z różnym zapleczem społecznym. Wśród nich są. osoby, które zaliczają się do grupy osób z mniejszymi szansami (geograficznymi, społecznymi, zdrowotnymi i ekonomicznymi). Projekt ma pośrednio na celu zebranie tych wszystkich osób i wyrównanie szans.

Tematem naszego projektu jest problem globalny, a realizacja projektu przyczyni się do działania na rzecz rozwiązania tego problemu i zapobiegania jego skutkom poprzez podniesienie wiedzy osób z pokolenia młodych dorosłych i przekształcenia jej w świadomość ekologiczną oraz zachęcanie ich do podejmowania akcji w swoich lokalnych środowiskach na rzecz klimatu i ochrony środowiska naturalnego.

Oczekujemy, że realizacja projektu zaowocuje w silne więzi między uczestnikami i wymianę dobrych praktyk, dzięki którym powstanie społeczność osób, którym zależy środowisku naturalnym i jego ochronie, a tym samym zaczną działać w swoich środowiskach lokalnych na rzecz społecznie ważnej sprawy jaką jest ochrona środowiska i walka ze zmianami klimatycznymi. Po zakończeniu wymiany, każda z grup młodzieżowych przy wsparciu organizacji i liderów, będzie miała za zadanie organizacji działania w swojej społeczności lokalnej, w myśl idei “think global, act local”. Forma działania będzie dowolna, skierowana do otoczenia młodych osób i ich organizacji, a celem działania będzie zwiększenie świadomości na temat problemów środowiskowych oraz edukacja ekologiczna. Dodatkowym atutem działania będzie promocja programu Erasmus+. Tym samym wiedza i umiejętności zdobyte przez uczestników na projekcie, będą mogły wypłynąć poza naszą grupę i szerzyć wpływ poza środowiskiem projektu.